territori creatiu és una “clau” més per a ajudar a tot l’alumnat, antic i nouvingut, a aprofundir en els coneixements i pràctiques de les assignatures del Departament d’Arts Plàstiques. També és una finestra oberta per descobrir notícies i curiositats relacionades amb el món de la cultura visual i la creativitat.

No oblideu mai perquè es gasta una “clau”, feu-la servir i obriu quantes més portes millor…

Obrim la primera?

/// territori creatiu es una “llave” más para ayudar a todo el alumnado a profundizar en los conocimientos y prácticas de las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas. También es una ventana abierta para descubrir noticias y curiosidades relacionadas con el mundo de la cultura visual y la creatividad. 

No olvidéis para qué se gasta una “llave”, utilizadla y abrid cuantas más puertas mejor…

¿Abrimos la primera?

Anuncios